Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนใข

 • ผู้เล่นต้องทำการอ่านรายละเอียด “ข้อตกลงและเงื่อนใข” ที่ได้แจ้งไว้อย่างถี่ถ้วน หากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่พึงพอใจ ในส่วนใดส่วนหนึ่งเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนใข
 • ผู้ใช้บริการควรมีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ใช้บริการให้การยอมรับว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปินส์ และ ฮ่องกง
 • เงินรางวัลที่ผู้ใช้บริการได้รับจากทางบริษัท ทางบริษัทถือว่าเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการตามบัญชีนั้นๆ
 • ข้อตกลงและเงื่อนใขทั้งหมดของ PG SLOT เป็นข้อปฎิบัติระหว่างใช้งานเว็บไซต์ pgbetslot.net ครอบคลุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • หากผู้เล่นทำการสมัครสมาชิกและใช้งานถือว่า ผู้เล่นได้ยอมรับเงื่อนใขของเว็บไซต์ ภายใต้การใช้งานทุกประเภท ทั้ง เกมคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ การสมัครสมาชิก และ ธุรกรรมด้านการเงิน ซึ่งได้มีการมอบกกรมสิทธิ์ผูกมัดกับเงื่อนใขของทางเราได้แก่
  • เงื่อนใขข้อตกลงที่ได้ระบุไว้
  • ข้อมูลต่างๆที่ผู้เล่นได้ใช้ในการลงทะเบียน
  • ธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • นโยบายต่างๆ
 • ในการ ฝากเงิน หรือ ถอนเงิน ภายในบัญชีของผู้ใช้บริการ จะต้องกระทำโดยผ่านเจ้าของบัญชีนั้นๆ
 • ทางเว็บไซต์สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง “ข้อตกลงเงื่อนใขและกฏระเบียบต่างๆ” ได้ทุกกรณี ซึ่งมีผลบังคับใช้ได้ทันทีหลังผู้ใช้บริการได้รับการชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกกสนใช้บริการได้ทันทีโดยดำเนินการปิดบัญชี สามารถอ่านหน้า Privacy Policy ของเราเพิ่มเติมได้
arrow top arrow top